Col·laboradors

El Col·legi Professional de Logopedes de Castella-la Manxa és una corporació de dret públic que té com a finalitats en el seu àmbit territorial:

– L’ordenació de lexercici de la professió de Logopèdia i la representació exclusiva de la mateixa.
– La defensa dels drets i els interessos professionals dels seus col·legiats.

https://www.colegiologopediaclm.com/